Regulamin sklepu internetowego michaljedrzejczak.pl

§ 1. Definicje

1 Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej [michaljedrzejczak.pl](https://michaljedrzejczak.pl/) umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2 Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej [michaljedrzejczak.pl](https://michaljedrzejczak.pl/) umożliwiający złożenie Zamówienia.
3 Klient – osoba, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
4 Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5 Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny, towar z elementami cyfrowymi, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
6 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
7 Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach Portalu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8 Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem [michaljedrzejczak.pl](https://michaljedrzejczak.pl/).
9 Usługodawca – WiZuAl Michał Jędrzejczak Michał Jędrzejczak ul. Żytnia 71/12 Włocławek 87800 ,
10 Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
11 Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12 Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
13 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne

1 Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy działający pod adresem [michaljedrzejczak.pl](https://michaljedrzejczak.pl/), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2 Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego [michaljedrzejczak.pl](https://michaljedrzejczak.pl/), zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
* ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
* ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
* ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
* ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
* ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

1 Sklep Internetowy [michaljedrzejczak.pl](https://michaljedrzejczak.pl/) prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2 Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Informacje dotyczące funkcjonalności lub mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów będących towarami z elementami cyfrowymi, treściami cyfrowymi albo usługami cyfrowymi zawarte są w ofercie danego Produktu w Sklepie internetowym.
3 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Klient, składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
4 Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
5 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cen Produktu w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły po dacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Klienta.
6 Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
7 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
8 W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
9 W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej Klientowi przysługuje prawo:
* przyjęcia proponowaną przez Usługodawcę zmiany Umowy Sprzedaży albo
* odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
| 10 O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania informacji od Klienta. |
11 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.

§ 4.

1 Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazano inaczej. Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca wymaga od Klienta złożenia oświadczenia:
* zawierającego takie wyraźne żądanie
* że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę
2 Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
3 Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
* potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
* treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf,
* pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy lub informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
4 Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednim dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
5 Usługodawca dostarcza Klientowi Produkt niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu lub potwierdzeniu uiszczenia ceny Produktu przez Klienta.

§ 5. Sposoby płatności

1 Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów Usługodawca określa w Sklepie Internetowym.
2 W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków.
3 W przypadku, gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.
4 Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero po zapłaceniu Ceny.

§ 6. Reklamacja produktu

1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta określa art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta.
2 Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [kontakt@michaljedrzejczak.pl](mailto:kontakt@michaljedrzejczak.pl) albo pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.
3 W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
4 Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
5 W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
6 Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1 Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z art. 27 i następne ustawy o prawach konsumenta.
2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.
3 W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał na adres [kontakt@michaljedrzejczak.pl](mailto:kontakt@michaljedrzejczak.pl) lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5 Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w §4.1. powyżej – wówczas Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
6 Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia Zamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
* o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
* w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
* w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
* w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
* o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
* o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
* dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcą utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w §4.3. powyżej
8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi.
9 Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego.
10 Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
* niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
* odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z §6 Regulaminu,
* prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §7 Regulaminu.
11 Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. Rodzaj i zakresu usług elektronicznych

1 Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
* zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
* wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
* newsletter
2 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców Sklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3 Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1 Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
* umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
* umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę
* umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłce newslettera zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z usługi newsletter przez Usługobiorcę
3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
* komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
* dostęp do poczty elektronicznej,
* przeglądarka internetowa,
* włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4 Klient zobowiązany jest do:
* korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
* wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
* powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie Internetowym, w szczególności w Formularzu kontaktowym albo w Formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym;

§ 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [kontakt@michaljedrzejczak.pl](mailto:kontakt@michaljedrzejczak.pl) lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.
2 W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
3 Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
4 W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
5 Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11. Własność intelektualna

1 Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy.
2 Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 12. Opinie o produktach

1 W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca nie umożliwia publikacji opinii o Produktach.

§ 13. Postanowienia końcowe

1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2 W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3 Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
4 Sądowe rozstrzyganie sporów:
* ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
* ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5 Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6 Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: WiZuAl Michał Jędrzejczak Michał Jędrzejczak ul. Żytnia 71/12 Włocławek 87800 , kontakt@michaljedrzejczak.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ”
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.